Voorwaarden ontwerpwedstrijd – Ontwerp & win je droombank met Zitmaxx

The Home Style Club
KvK: 85593184
Kenaupark 16
2011 MT Haarlem
info@thehomestyleclub.com

OPDRACHT

Ben jij de Koning(in) van het bankhangen en weet jij als geen ander wat een bank stijlvol en comfortabel maakt? Dan is het tijd om jouw skills te laten zien! Ontwerp & win jouw droombank met de ontwerpwedstrijd van The Home Style Club x Zitmaxx – en geniet van eeuwige roem!

CRITERIA

Het ontwerp zal door de jury worden getoetst aan de volgende criteria:

 1. Comfort – houd rekening met ergonomie en comfort, zodat je bank niet alleen mooi, maar ook comfortabel is om op te zitten.
 2. Vernieuwend ontwerp – Je ontwerp is vernieuwend en zou jij in je eigen huis willen hebben. Een ontwerp waar je hart een sprongetje van maakt!
 3. Formaat – Ontwerp een bank die bij jou thuis in jouw ruimte past.
 4. Praktisch uitvoerbaar – Het ontwerp moet daadwerkelijk geproduceerd kunnen worden door Zitmaxx – voor een haalbare prijs.

VOORWAARDEN

Artikel 1.             Deelname

1.1         De ontwerpwedstrijd is een open wedstrijd. Iedereen kan zich inschrijven via het online inschrijfformulier tot en met 16 juni 2023. Zonder inschrijving is deelname niet mogelijk.

1.2         Op 16 juni 2023 moet het ontwerp ingezonden zijn.

1.3         The Home Style Club V.O.F. behoudt zich het recht voor om een ingeschreven deelnemer uit te sluiten aan deelname aan onderhavige en/of toekomstige ontwerpwedstrijd(en).

Artikel 2.             Tijdschema

2.1         De ontwerpwedstrijd verloopt via het volgende tijdschema:

 • Vanaf 16 mei 2023 kunnen deelnemers zich inschrijven voor de ontwerpwedstrijd;
 • De inzending van het ontwerp dient uiterlijk op 16 juni 2023 te geschieden en door The Home Style Club en Zitmaxx ontvangen te zijn;
 • In week 26 zullen de finalisten worden geselecteerd;
 • Bekendmaking van de winnaars geschiedt in week 34 in de showroom van Zitmaxx in Ter Aar.

2.2         The Home Style Club en Zitmaxx zijn bevoegd om bovengenoemd tijdschema te wijzigen zonder overleg met de deelnemer(s). Wijzigingen in het tijdschema worden gecommuniceerd via de Instagram van The Home Style Club @thehomestyleclubcom.

Artikel 3.             Inzending van het ontwerp

3.1         Ontwerpen moeten digitaal worden ingestuurd via het aanmeldformulier. Het ontwerp zal worden voorzien van een korte toelichting en schetsen en/of tekeningen kunnen ter illustratie worden meegezonden.

3.2         De inzending van het ontwerp moet voorzien zijn van de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de deelnemer.

3.3         Eenmaal ingezonden ontwerpen kunnen niet meer uit de wedstrijd worden teruggetrokken.

3.4         Een deelnemer is bevoegd meerdere ontwerpen in te zenden.  

Artikel 4.             Het ontwerp

4.1         Het ontwerp is bestemd voor Zitmaxx B.V.

4.2         Het intellectueel eigendom en de daaruit voortvloeiende rechten van het ontwerp komen toe aan de Deelnemer.

4.3         De Deelnemer staat ervoor in dat het ontwerp zijn of haar eigen creatie is. Het ontwerp maakt geen inbreuk op enig recht van een derde. De deelnemer vrijwaart The Home Style Club en Zitmaxx voor aanspraken van derden dat het ontwerp inbreuk maakt op diens rechten. De deelnemer vergoedt alle schade en kosten van The Home Style Club en Zitmaxx (waaronder mede begrepen kosten van rechtsbijstand) in verband met dergelijke aanspraken.

4.4         Zitmaxx heeft de intentie, maar niet de verplichting, om het winnende ontwerp of de winnende ontwerpen te realiseren en al dan niet tijdelijk op te nemen in het assortiment. De deelnemer zal op eerste verzoek zijn of haar medewerking verlenen aan de overdracht van het intellectueel eigendom van het ontwerp aan Zitmaxx, zonder dat Zitmaxx daarvoor aan de deelnemer een vergoeding verschuldigd is. Daartoe zal een separate overeenkomst worden gesloten.

4.5         Indien Zitmaxx het winnende ontwerp niet binnen twee jaar na bekendmaking van de uitslag in productie heeft genomen of wanneer Zitmaxx het artikel niet (meer) in het assortiment wenst te voeren, zal Zitmaxx haar medewerking verlenen aan het overdragen van de intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot het ontwerp aan de deelnemer. De deelnemer kan vanaf dat moment weer vrijelijk over het ontwerp beschikken.

4.6         De deelnemer geeft aan The Home Style Club en aan Zitmaxx de bevoegdheid om vrijelijk over het ontwerp te publiceren, zonder dat over zo’n publicatie ruggespraak hoeft te worden gehouden met de deelnemer. De deelnemer geeft voorts toestemming om zijn/haar ontwerp(en) openbaar te maken en te (laten) publiceren en te (laten) verveelvoudigen, zowel in print als elektronisch/online, ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, in redactionele uitingen of advertenties. Deze toestemming/licentie is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium.

4.7         De deelnemer mag zijn of haar ontwerp niet voor de officiële bekendmaking van de winnaar(s) publiceren, te koop aan bieden, exposeren of anderszins openbaar maken.

4.8         De ingezonden ontwerpen mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de ontwerpen elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden werken in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke, bedreigende en pornografische werken.

Artikel 5.             Beoordeling

5.1         Een jury beoordeelt de inzendingen van de ontwerpen van de deelnemers. De jury selecteert naar eigen inzicht de finalisten. Uit de finalisten selecteert de jury de winnaar of winnaars van de ontwerpwedstrijd.

5.2         Winnaars worden bekend gemaakt via Instagram @thehomestyleclubcom.

5.3         Tegen de beslissingen van de jury is geen bezwaar of beroep mogelijk. Er kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd.

Artikel 6.             Winnaars

6.1         De winnaar of winnaars ontvangen erkenning via de (sociale media) kanalen van The Home Style Club en Zitmaxx . Dit geschiedt op een wijze die The Home Style Club en Zitmaxx geschikt achten. Er zal wel overleg met de winnaar plaatsvinden over de wijze van communiceren.

6.2         Indien het ontwerp van de winnaar wordt gerealiseerd door Zitmaxx, ontvangt de winnaar de ontworpen bank in stof en kleur naar keuze van de beschikbare materialen beschikbaar gesteld door Zitmaxx.

Artikel 7.             Kosten

7.1         De deelnemer draagt zijn of haar eigen kosten om te komen tot het ontwerp en het ontwerp in te zenden.

Artikel 8.             Communicatie

8.1         De deelnemer geeft reeds nu toestemming dat hij/zij mogelijk wordt gefilmd, gefotografeerd of geïnterviewd. Zowel The Home Style Club als Zitmaxx mogen gebruikmaken van de foto’s, film- en geluidopnamen. Zij mogen de content openbaar maken, bewerken, reproduceren en op alle overige wijzen exploiteren.

Artikel 9.             Persoonsgegevens

9.1         The Home Style Club en Zitmaxx gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de deelnemer.

9.2         Persoonsgegevens worden gebruikt ten behoeve van het goed laten verlopen van de ontwerpwedstrijd. Persoonsgegevens zullen niet worden gedeeld met derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer.

9.3         De persoonsgegevens van deelnemers worden tot maximaal één jaar na afloop van de ontwerpwedstrijd bewaard. De persoonsgegevens van de winnaar(s) worden langer bewaard, namelijk zo lang als nodig is om goede uitvoering te kunnen geven aan de voorwaarden van de ontwerpwedstrijd.

Artikel 10.          Slotbepalingen

10.1      Als een van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is, zal de bepaling worden vervangen voor een bepaling die wel geldig is en zo dicht mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de ongeldige bepaling.

10.2      Op de ontwerpwedstrijd is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.3      Eventuele geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de ontwerpwedstrijd worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

Join the club for endless inspiration & freebies

0
  0
  Winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar de shop